od autora projektu

Dobrý deň, volám sa Jaroslav Král a som jeden z autorov polyfunkčného domu “JUH” v Kežmarku, riešeného u nás v ateliéri adf.

Ako projekt vznikal

Návrh polyfunkčného domu s bytmi s pracovným názvom “Juh” vychádzal práve z polohy územia a miesta v ktorom bol navrhovaný a to okraja sídliska “Juh” v Kežmarku, kde z urbanistického hľadiska ukončuje – uzatvára dané sídlisko, hlavne jeho obytnú časť.

 

Z urbanistického hľadiska je teda celý komplex plynule začlenený do okolia v okrajovej časti sídliska Juh v časti, kde susediacimi objektami sú bytové domy s plynulým prechodom k plochám s občianskym vybavením (hlavne nákupné centrá Tesco, Kaufland…) v okolí – popri Tvarožnianskej ulici. Taktiež však svojou polohou využíva všetky benefity sídliska Juh, ktoré je plne vybavené občianskym zázemím ako sú služby, školy, spomínané obchody či samotné verejné priestory s ihriskami, zeleňou a v neposlednom rade aj blízkosťou centra mesta s dobrou dopravnou dostupnosťou ako aj pešo.

Idea projektu

Pri urbanistickom a  architektonickom návrhu sa kládol dôraz  hlavne na orientáciu a príslušný tvar a umiestnenie pozemku a morfológiu terénu pozemku na ktorom sa daný objekt navrhuje, pričom sa zohľadňuje aj umiestnenie jestvujúcich budov v území. Z tohto dôvodu je objekt domu orientovaný popri jestv. prístupovej komunikácii na Tvarožnianskej ulici, tak aby uzatváral jestv. územie a jeho vnútroblok zo západnej strany, čím vytvárame kľudovú zónu – dvora na východnej – vnútornej strane územia. Danou orientáciou domu podporujeme aj zaujímavé výhľady na severozápad na Tatry a mesto a na východnú stranu, kľudovú dvorovú časť s navrhovanou zeleňou smerom k Ľubickému potoku. Z tohto dôvodu je hmota objektu na pozemku orientovaná tak, aby sa v maximálnej miere zhodnotila táto orientácia s výhľadmi a taktiež zabezpečila aj vytvorenie tichého “kľudového, zeleného” dvora – parku izolovaného od prístupovej ulice, za objektom. Obdobne navrhnutá orientácia hmoty polyfunkčnej časti objektu s občianskym vybavením na prízemí domu – partery, je umiestnená na západnej uličnej strane popri vedenej hlavnej komunikácii na Tvarožnianskej ulici aj s peším hlavným ťahom do centra mesta a k jestvujúcemu občianskemu vybaveniu (nákupné centrum Tesco), čím danú zónu obč. vybavenia navrhovaným parterom domu podporujeme a dotvárame. Z tohto dôvodu je aj situované komunikačné jadro domu s hl. vstupom na východnej súkromnej dvorovej časti objektu a verejne prístupná je ostatná časť objektu, kde je občianske vybavenie v partery domu hlavne na západnej severnej a čiastočne južnej strane.

 

Umiestnenie objektu je aj z hľadiska svetlotechniky tak, aby preslnenie bytov v navrhovanom objekte bolo maximálne (orientácia východ – západ s podporou na južnom nároží) s umiestnením na daných stranách loggii, balkónov a terás…

Usporiadanie prístupových komunikácií vychádza zo základného predpokladu na minimálny zásah do rieš územia. Objekt bude zakomponovaný do navrhovanej zelene územia, aby v konečnom dôsledku bol v území nenápadný a časom by mali splynúť v okolitej zeleni.

Toto sú podstatné parametre pri riešení samotného tvarovania areálu a polyf. domu jeho kompozície ako aj tvorby samotnej architektúry hmoty objektu so svojím dvorom a okolím.

Samotná stavba polyfunkčného domu s bytmi “Juh” pozostáva z obytnej funkcie viacpodlažnej zástavby a funkcie mestského občianskeho vybavenia (služby popr. obchod, parkovanie…) a príslušného dotvorenia okolia s dvorom so zeleňou a detským ihriskom a technickej infraštruktúry. Objekt má svoje príslušné parkovacie miesta pred objektom ako aj pod objektom na prízemí – 1.np. Objekt je usporiadaný popri novonavrhovaných chodníkov s prepojením na jestvujúce v jestvujúcom území aj s výhľadmi na prepojenie v okolí.

Architektúru objektu, sme poňali ako jednoduchú čistú hmotu vychádzajúcu z podmienok okolia a terénu z priľahlej a tvorenej zelene s parkom s kladením dôrazu na kontakt obyvateľov (bývajúcich) na prírodné prostredie, tj. maximálne prepojenie interiéru s exteriérom – strešné terasy, nadštandardné loggie či balkóny, pričom v krajných polohách výškovo ustupujú čím sa objekt opticky a tvarovo znižuje, a spolu s líniami balkónov a terás a predsadenými objemami vytvárajú vzdušnú modernú architektúru…. Navrhovaná budova výškou kompozične nadväzuje na okolitú zástavbu.

Týmto riešením územia a samotného objektu, vytvárame ako samostatný funkčný celok so svojim dvorom – vnútroblokom, tak aj prispôsobujeme riešenie výhľadovému riešeniu celého územia, so všetkými vyššie spomenutými podmienkami, danosťami a výhľadov v rámci dopravy, technickej infraštruktúry a urbanistickej koncepcie.

Návrh bytov

Samotné byty sú navrhnuté vo vysokom štandarde so širokým výberom bytov s praktickými a voľnými dispozíciami čo zabezpečuje široký výber bytov od 1,5 izbových až po 4-izbové. Byty sú presvetlené cez veľké presklené plochy s francúzskymi oknami s rozľahlými terasami, loggiami či balkónmi s krásnymi výhľadmi.
Byty sú navrhnuté z kvalitných materiálov a spolu s technológiou zabezpečujeme ich nízku energetickú náročnosť spĺňajúcu súčasne podmienky.

Z benefitov môžeme vybrať podlahové kúrenie, francúzske okná, sadrové omietky, hliníkové bezudržbové konštrukcie presklených zábradlí, parkovanie pod objektom s doplňujúcim parkingom za objektom v ohradenom dvore a hlavne kľudový dvor s detským ihriskom, záhradkou a novou zeleňou…”

Takýmto riešením územia sa náš návrh urbanisticko architektonickej koncepcie javí ako kvalitné riešenie s  modernou architektúrou, so začlenením jestvujúceho ako aj do výhľadového riešenia územia s vytvorením kvalitného prostredia pre život a prácu s rešpektovaním životného prostredia a daností daného územia.

 

Navrhovaná činnosť má výhodnú polohu. Architektonický výraz objektu bude podriadený účelu a funkcii a urbanisticky bude objekt vhodne zakomponovaný do  tejto časti mesta s príjemnou architektúrou. Vhodný výber stavebných materiálov s prihliadnutím na detail v architektúre, ako aj farebné pojednanie sú predpokladom tvarovo jednoduchej, ale kvalitnej architektúry vhodne zakomponovanej do  tejto časti mesta.

V Košiciach 14.10.2019

Ing. Mgr. art. Jaroslav Král